Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Zaleska

 

 1. Algemeen

 

1.1

Alle aanbiedingen gedaan op de website van Zaleska zijn vrijblijvend, tot het sluiten van de koopovereenkomst.

De koopovereenkomst tussen Zaleska en de klant via de website van Zaleska komt als volgt tot stand:

 

– De klant plaatst een bestelling via de webshop.Na het bevestigen van de order is de koopovereenkomst gesloten en is het product,

totdat de betaling bij Zaleska binnen is, voor de klant ‘gereserveerd’ voor een periode van 7 dagen.

Wanneer er na die periode geen betaling  ontvangen is vervalt de reservering.

 

– Indien de gegevens op de orderbevestiging niet juist zijn of de klant de bestelling wil veranderen,

dient deze Zaleska daarvan binnen 24 uur per mail op de hoogte te brengen.

Na het verstrijken van deze termijn wordt aangenomen dat de koper de orderbevestiging als juist erkent.

 

– Bestellingen van ‘design your own…'(guitar straps, camera straps, maatwerk bestellingen en afgeprijsde artikelen) kunnen

niet worden geannuleerd vanaf het moment dat de betaling hiervoor bij Zaleska binnen is.

 

Aangezien veel producten van Zaleska zeer gelimiteerd zijn kan het voorkomen dat een product op het moment van bestelling

al door een andere klant ‘gereserveerd’ is. Zaleska zal de klant zo spoedig mogelijk na de bestelling hierover over informeren.

 

1.2

Door te bestellen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Zaleska.

Zaleska heeft het recht de Algemene Voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.Voor gevolgen van tekstfouten kan Zaleska

geen aansprakelijkheid aanvaarden. Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

1.3

Bij het ontvangen van niet bestelde artikelen dient de klant Zaleska hiervan binnen 5 werkdagen op de hoogte te stellen.

 

 1. Levering, prijzen en transport

 

2.1

Alle prijzen zijn in € Euro.

 

De klant dient aan te geven of het artikel verzonden/bezorgd dient te worden of dat het door de klant wordt afgehaald (op afspraak).

Eventuele verzend/bezorgkosten worden op de orderbevestiging vermeld.

 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt de verkoper de wijze van verzending. De koper is verplicht de gekochte producten af te nemen

op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering,

zal de koper in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder kosten voor retour zenden, verschuldigd zijn.

Zaleska is niet aansprakelijk voor het zoek raken van of beschadiging aan de gekochte producten na afgifte aan PostNL

of een ander bezorgingsbedrijf of koeriersdienst.

 

2.2

De prijzen en leveringsvoorwaarden van een geplaatste order zijn 30 dagen geldig. Indien de klant pas na deze periode van 30 dagen betaalt,

gelden de prijzen en leveringsvoorwaarden van de datum waarop Zaleska de betaling ontvangt.

 

2.3

Het risico tijdens het transport van de door de klant bestelde artikelen is voor de klant of indien gekozen is voor verzekerde verzending voor de

desbetreffende transporteur (zoals PostNL). Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, wanneer de klant al hetgeen op grond van enige

overeenkomst aan Zaleska verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico van de eventuele retourzending van de artikelen is voor de klant.

 

2.4

Het is de verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren; De verkoper brengt de koper onverwijld op de hoogte van de reden van

gedeeltelijke levering;

 

2.5

De artikelen van Zaleska mogen niet zonder schriftelijke toestemming ingekocht worden met als doel wederverkoop in een winkel, groothandel of andere bedrijfsvorm.

Zaleska behoudt zich het recht om bij constatering van genoemde wederverkoop zonder toestemming levering te staken.

 

 1. Betalingsvoorwaarden

 

3.1

De klant betaalt het op de orderbevestiging vermelde bedrag o.v.v. het ordernummer.

De betaling dient binnen 7 dagen na orderdatum op rekening van Zaleska binnen te zijn.

In geval een artikel  ‘gereserveerd’ is (zie artikel 1.1) vervalt na 7 dagen de reservering.

Na 30 dagen vervallen de prijzen en leveringsvoorwaarden (zie artikel 2.2).

 

 1. Levertijden

 

4.1

De door Zaleska opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.

Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de

overeenkomst te ontbinden.

 

4.2

De bij de artikelen vermelde levertijd gaat in zodra Zaleska de betaling van de klant heeft ontvangen.

 

 1. Zichttermijn / retourzendingen

 

5.1

De klant is gerechtigd de koopovereenkomst met Zaleska te ontbinden binnen zeven (7) werkdagen na levering van de bestelling

(uitzondering hierop vormen bestellingen ‘design your own guitar straps en camera straps ‘ en andere maatwerk bestellingen en afgeprijsde artikelen).

De klant dient Zaleska hiervan schriftelijk (e-mail) binnen bovengenoemde termijn op de hoogte te stellen en de betreffende bestelling aan Zaleska,

ongebruikt, onbeschadigd en compleet te retourneren inclusief het retourformulier (PDF).

Het totaalbedrag van de artikelen wordt door Zaleska binnen 30 werkdagen na ontvangst van de retourzending op rekening van de klant teruggestort.

De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant, net als het risico van de retourzending.

5.2

Zaleska behoudt zich voorts het recht om retourzendingen te weigeren of slechts een deel van het betaalde bedrag terug te betalen,

wanneer retourzendingen onvoldoende gefrankeerd, geen retourformulier bevatten of niet binnen de termijn van zeven (7) dagen verstuurd zijn.

Dit geldt ook wanneer het vermoeden bestaat dat een artikel reeds gebruikt of gedragen is.

 

 1. Garanties en klachten

 

6.1

Zaleska streeft naar het leveren van artikelen met een goede kwaliteit.

Na aflevering van de bestelling is de klant verplicht om te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst en kwaliteitsverwachting voldoen.

Indien dit niet het geval is, dient de klant Zaleska daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering,

althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk ( e-mail) en gemotiveerd kennis te geven waarna de klacht in behandeling wordt genomen.

Houdt u er rekening mee dat veel producten gemaakt worden van gebruikte en vintage materialen, waar gebruikssporen op kunnen voorkomen.

Zaleska zal uiteraard eventuele klachten altijd naar alle redelijkheid proberen op te lossen.

 

6.2

Klachten kunnen gericht worden aan:

Zaleska

Riojagaard 24

3446WD Woerden

info@zaleska.nl

 

 1. Privacy

 

De door de klant opgegeven persoonsgegevens worden door Zaleska in het klantenbestand opgenomen. Deze zullen worden gebruikt ten behoeve

van de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de koopovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, het gericht uitvoeren

van marketingactiviteiten (indien de klant hiervoor gekozen heeft), fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht.

Klantgegevens worden maximaal 14 maanden bewaard.

Ons volledige privacy statement staat hier.

 

 1. Eigendomsrecht

 

Alle onderdelen van deze website zijn eigendom van Zaleska. Het op enigerlei wijze gebruiken van delen van deze website is verboden,

tenzij Zaleska daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

Zaleska is niet verantwoordelijk voor schade in welke vorm dan ook die is ontstaan als gevolg van het gebruik van producten die zijn gekocht op

website https://www.zaleska.nl.

 

 1. Overmacht

 

10.1

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten

aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 

10.2

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende

oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Zaleska geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Zaleska niet in staat is de verplichtingen na te komen.

 

10.3

Zaleska heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Zaleska zijn verbintenis

had moeten nakomen.

 

10.4

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan

twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

10.5

Voor zover Zaleska ten tijde van het intreden van overmacht al gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en

aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Zaleska gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen

gedeelte afzonderlijk te factureren. Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

 1. Geschillen

 

11.1

De rechter in de vestigingsplaats/regio van Zaleska is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Niettemin heeft Zaleska het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

11.2

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 1. Toepasselijk recht

 

12.1

Op elke overeenkomst tussen Zaleska en Consument is Nederlands recht van toepassing.

 

12.2

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.